Privacy en Cookie Policy

Versie 2019.01 – juli

 

www.amode.be wordt beheerd door A-Mode Stock nv.

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website, als bezoeker van onze winkels, als klant, als (potentiële) leverancier of als sollicitant zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna genoemd ‘GDPR’).

 In deze Privacyverklaring leggen wij uit weke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

 Deze verklaring heeft betrekking op zowel online als offline gegevensverzameling.

 Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten.

 Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 10).

 

1.   Verantwoordelijke voor de verwerking

A-Mode Stock nv, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2 en ondernemingsnummer 0781.829.502 en Jefan nv, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2 en ondernemingsnummer 0460.179.777, zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens. 

Wanneer u een bezoek brengt aan onze vestigingen, dan is elke vestiging gezamenlijk met A-Mode Stock nv verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om volgende vestigingen:

 • A-Mode Aartrijke, NV A-Mode 1
 • A-Mode Brugge, NV A-Mode 1
 • A-Mode Oostende, NV A-Mode 1
 • A-Mode Poperinge, NV A-Mode 2
 • A-Mode Veurne, NV A-Mode 2
 • A-Mode Waarschoot, NV A-Mode 2

Daar waar de vennootschappen van de A-Mode groep optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, werd onderling een regeling getroffen waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden voor de bescherming van persoonsgegevens werden vastgelegd. Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

 Wanneer hierna verwezen wordt naar ‘A-Mode’, dan worden hiermee alle vennootschappen binnen de groep bedoeld.

 

2.   Doel van de verwerking

A-Mode verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Afhankelijk van hoe en waarom u met A-Mode communiceert, verwerken wij uw persoonsgegevens.

 

Aanmaken account
Wanneer u een account aanmaakt voor de webshop van A-Mode dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor het maken en beheren van uw persoonlijke account.

 Zo verwerken wij uw contactgegevens, wachtwoord, bestelhistoriek, betalingsgeschiedenis en leveringsinformatie.

 De verwerking van uw persoonsgegevens voor uw account is gebaseerd op uw toestemming op het ogenblik van het aanmaken van uw account.

 

Afhandeling en levering van uw bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop verwerken wij uw persoonsgegevens teneinde uw bestellingen en retourzendingen te beheren, alsook om u op de hoogte te houden van de leveringsstatus van uw bestelling.

 Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens, betalingsinformatie en bestelhistoriek.

 Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en A-Mode.

 

A-Mode Family Card
Wanneer u een A-Mode Family Card aanvraagt verwerken wij uw persoonsgegevens voor de aanmaak en het beheer van de A-Mode Family Card.

 Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u korting toe te kennen bij een aankoop bij A-Mode, zowel in onze winkels als online. Deze verwerking is steeds gebaseerd op uw toestemming op het ogenblik dat u uw A-Mode Family Card aanvraagt.

 Indien u hier hiertoe uw toestemming heeft gegeven zullen wij uw persoonsgegevens (en eventueel deze van uw gezinsleden) verwerken om u aanbiedingen en verjaardagskortingen per e-mail en/of per post te versturen.

 

Klantenservice
Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst verwerken wij eveneens uw persoonlijke contactgegevens teneinde uw vragen te beheren en eventuele klachten te behandelen.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

 

3.   Ontvanger van uw persoonsgegevens

Voor de doeleinden zoals hoger beschreven kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals bankinstellingenen leveranciers.

Onze IT, cloud- en softwareleveranciers kunnen eveneens toegang hebben tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of support. Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken en zijn steeds gebonden door een geheimhoudingsverplichting.

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen.

 

4.   Bewaartermijn

A-Mode houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op A-Mode rust.

 

5.   Doorgifte buiten de EU/EER

A-Mode geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

 

6.   Geautomatiseerde besluitvorming

A-Mode neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

 

7.   Beveiligingsmaatregelen

A-Mode verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

 

8.   Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

 

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 

 1. Recht op inzage en correctie
  Indien u wil weten welke persoonsgegevens A-Mode van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

 

 1. Recht op verwijdering en beperking
  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door A-Mode. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

  Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

 

 1. Recht van bezwaar
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

 1. Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door A-Mode gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

 

 1. Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door A-Mode.

 

            Gegevensbeschermingsautoriteit

            Drukpersstraat 35        

           1000 Brussel

            contact@apd-gba.be

 

9.   Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door A-Mode, onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

 • Per e-mail: info@amode.be
 • Per post: Korte Gotevlietstraat 2 – 8000 Brugge

 

10.               Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.amode.be/privacy-policy-cookie-restriction-mode