www.amode.be wordt beheerd door A-Mode Stock nv.

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website, als bezoeker van onze winkels, als klant, als (potentiële) leverancier of als sollicitant zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna genoemd ‘GDPR’).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

Deze verklaring heeft betrekking op zowel online als offline gegevensverzameling.

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 10).

 

1. verantwoordelijke voor de verwerking

A-Mode Stock nv, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2 en ondernemingsnummer 0781.829.502 en Jefan nv, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2 en ondernemingsnummer 0460.179.777, zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens.
Wanneer u een bezoek brengt aan onze vestigingen, dan is elke vestiging gezamenlijk met A-Mode Stock nv verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om volgende vestigingen:

 • A-Mode Aartrijke (NV A-Mode 1), gevestigd te 8211 Aartrijke, Brugsestraat 47;
 • A-Mode Brugge (NV A-Mode 1), gevestigd te 8000 Brugge, Leopold II-laan 7;
 • A-Mode Oostende (NV A-Mode 1), gevestigd te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 684;
 • A-Mode Poperinge (NV A-Mode 2), gevestigd te 8970 Poperinge, Europalaan 17;
 • A-Mode Veurne (NV A-Mode 2), gevestigd te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 25;
 • A-Mode Waarschoot (NV A-Mode 2), gevestigd te 9950 Waarschoot, Hendrik Consciencestraat 55. A-Mode Waarschoot nv 

Daar waar de vennootschappen van de A-Mode groep optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, werd onderling een regeling getroffen waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden voor de bescherming van persoonsgegevens werden vastgelegd. Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

Wanneer hierna verwezen wordt naar ‘A-Mode’, dan worden hiermee alle vennootschappen binnen de groep bedoeld.

 

2.   Doel van de verwerking

A-Mode verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Afhankelijk van hoe en waarom u met A-Mode communiceert, verwerken wij uw persoonsgegevens..

 

Aanmaken account
Wanneer u een account aanmaakt voor de webshop van A-Mode dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor het maken en beheren van uw persoonlijke account. Zo verwerken wij uw contactgegevens, bestelhistoriek, betalingsgeschiedenis en leveringsinformatie.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons.

Indien u tevens beschikt over een Family Card dan wordt uw webshopaccount gekoppeld aan de Family Card. Op die manier kan uw puntensaldo van zowel online als offline aankopen samengeteld worden

Via uw account op onze website kan u tevens kledij reserveren. In dat geval verwerken wij uw identificatiegegevens, uw contactgegevens en de vestiging waar u de kledij wenst af te halen.

 

Afhandeling en levering van uw bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop verwerken wij uw persoonsgegevens teneinde uw bestellingen en retourzendingen te beheren, alsook om u op de hoogte te houden van de leveringsstatus van uw bestelling. Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens, betalingsinformatie en bestelhistoriek. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en A-Mode.

 

A-Mode Family Card
Wanneer u wenst te genieten van kortingen en acties van A-Mode kan u hiervoor de A-Mode Family Card aanvragen. Bij aanvraag van de Family Card verwerken wij uw persoonsgegevens. Opdat de Family Card efficiënt en correct zou worden aangemaakt kan u hiervoor uw elektronische identiteitskaart laten inlezen. Wenst u dit niet, dan kan u steeds de Family Card aanvragen via onze website.

Naast uw contactgegevens bewaren wij tevens een overzicht van uw aankopen op uw Family Card. Zo kunnen eventuele retourzendingen eenvoudig worden verwerkt.

Indien u wenst te genieten van een kortingsbon op uw verjaardag dan kan u steeds uw geboortedatum toevoegen aan uw profiel via onze website. Daarnaast kan u ook de namen van uw gezinsleden en hun geboortedatum toevoegen. Op die manier kunnen zij ook genieten van de kortingen van de A-Mode Family Card en ontvangen zij een kortingsbon met hun verjaardag. Het is wel belangrijk dat u de toestemming heeft van uw gezinsleden om hun gegevens toe te voegen aan de Family Card.

 

Nieuwsbrieven
Als klant bij A-Mode houden wij u graag op de hoogte van nieuwe collecties en onze activiteiten. U ontvangt hiervoor op regelmatige basis een nieuwsbrief.

U kan zich ook steeds inschrijven via onze website indien u deze nieuwsbrieven wenst te ontvangen, maar niet beschikt over een account op onze website of een Family Card.

Indien u onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, dan kan u zich te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflink die u terugvindt onderaan elke nieuwsbrief.

 

Sociale media
A-Mode is actief op sociale media. Zo beschikken wij over bedrijfspagina’s op onder andere Facebook en Instagram. U bent vrij om A-Mode al dan niet te volgen via deze sociale media. A-Mode krijgt geen toegang tot uw social media account.

Klantenservice
Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst verwerken wij eveneens uw persoonlijke contactgegevens teneinde uw vragen te beheren en eventuele klachten te behandelen.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

 

Marktonderzoek
Wanneer u onze winkels bezoekt kan u ervoor kiezen om deel te nemen aan een enquête met betrekking tot uw ervaringen met A-Mode. Dergelijk tevredenheidsonderzoek behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Enquêtes worden steeds afgenomen door een gespecialiseerd onderzoeksbureau en A-Mode ontvangt louter geaggregeerde rapporten van de resultaten.

Camerabewaking
Al onze winkels en kantoorgebouwen zijn uitgerust met bewakingscamera’s. Dit in het kader van de algemene beveiliging van de medewerkers en bezoekers van A-Mode. Deze verwerking behoort tot ons gerechtvaardigd belang en wordt steeds afgewogen tegenover uw belangen.

3.   Ontvanger van uw persoonsgegevens

Alle vennootschappen binnen de A-Mode groep, zoals hierboven omschreven, hebben toegang tot de gegevens van uw A-Mode account en van andere gegevens die u ons meedeelt. Zo kan u uw Family Card in elke vestiging van A-Mode gebruiken.

Daarnaast kunnen wij beroep doen op andere partijen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Deze derde partijen kunnen hierdoor toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Zo kunnen onze IT-, cloud- en softwareleveranciers toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of ondersteuning. Wanneer u via onze website een bestelling plaatst dan doen wij voor de levering onder andere beroep op Bpost of mogelijks andere koerierdiensten. Voor het versturen van brochures, nieuwsbrieven, verjaardagsbonnen en dergelijke meer laten wij ons bijstaan door een marketingbureau. Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen.

 

4.   Bewaartermijn

A-Mode houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op A-Mode rust.

 

5.   Doorgifte buiten de EU/EER

A-Mode geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

 

6.   Geautomatiseerde besluitvorming

A-Mode neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

 

7.   Beveiligingsmaatregelen

A-Mode verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

 

8.   Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

 

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 

 1. Recht op inzage en correctie
  Indien u wil weten welke persoonsgegevens A-Mode van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

 

 1. Recht op verwijdering en beperking
  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door A-Mode. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden. Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

 

 1. Recht van bezwaar
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u bezorgen of deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

 1. Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door A-Mode gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

 

 1. Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door A-Mode.

 

            Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35


1000 Brussel


contact@apd-gba.be


 

9.   Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door A-Mode, onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

 • Per e-mail: info@amode.be
 • Per post: Korte Gotevlietstraat 2 – 8000 Brugge

 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.amode.be/privacy-policy-cookie-restriction-mode